Nehemiah

Nehemiah's prayer

2005-04-17

Evening Service

Jonathan Stephen

Nehemiah 1:1-11

Nehemiah

The gracious hand of God

2005-04-24

Evening Service

Jonathan Stephen

Nehemiah 2:1-10

Nehemiah

Inspecting the walls

2005-05-01

Evening Service

Jonathan Stephen

Nehemiah 2:11-20

Nehemiah

Who repaired what?

2005-05-08

Evening Service

Basil Howlett

Nehemiah 3:1-32

Nehemiah

External attacks

2005-05-15

Evening Service

Basil Howlett

Nehemiah 4:1-23

Nehemiah

Internal strife

2005-05-22

Evening Service

Basil Howlett

Nehemiah 5:1-13

Nehemiah

Nehemiah's diary

2005-05-29

Evening Service

Basil Howlett

Nehemiah 5:14-19

Nehemiah

No compromise

2005-06-05

Evening Service

David Barnes

Nehemiah 6:1-9

Nehemiah

No running away!

2005-06-12

Evening Service

Jonathan Stephen

Nehemiah 6:10-19

Nehemiah

Guarding and giving

2005-06-19

Evening Service

Basil Howlett

Nehemiah 7:1-73

Nehemiah

Bring out the book

2005-06-26

Evening Service

Jonathan Stephen

Nehemiah 8:1-18

Nehemiah

A good prayer meeting

2005-07-03

Evening Service

Basil Howlett

Nehemiah 9:1-37

Nehemiah

A forgiving God

2005-07-10

Evening Service

Basil Howlett

Nehemiah 9:17

Nehemiah

A binding agreement

2005-07-17

Evening Service

Basil Howlett

Nehemiah 9:38-10:39

Nehemiah

A day of celebration

2005-07-24

Evening Service

David Barnes

Nehemiah 12:27-47

Nehemiah

Why is God's house neglected?

2005-07-31

Evening Service

Basil Howlett

Nehemiah 13:1-30

Nehemiah